Download algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

 Autopoets-producten.nl is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53085884. Het BTW-nr is NL183312806B01.
 
Artikel 1.Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Autopoets-producten.nl zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: "voorwaarde") van toepassing. Het accepteren van een  aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Autopoets-producten.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Autopoets-producten.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Autopoets-producten.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).
 
Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Autopoets-producten.nl zijn vrijblijvend en Autopoets-producten.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Autopoets-producten.nl. Autopoets-producten.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij anders bepaald.
De afbeeldingen bij de producten kunnen afwijken van het origineel. De afbeeldingen dienen uitsluitend als indicatie van het product.
 
Artikel 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro`s, inclusief BTW , exclusief (eventuele) verzendkosten. U kunt bij Autopoets-producten.nl op de volgende manieren betalen:
Vooruitbetaling, i-Deal of creditcard. Na ontvangst van uw betaling wordt de bestelling naar u verstuurd. Aan de informatie en de prijzen op deze site kunnen geen rechten ontleend worden. Prijswijzigingen en informatie zijn onder voorbehoud.
 
Artikel 4. Levering
Autopoets-producten.nl streeft ernaar alle bestellingen binnen 7 dagen te leveren. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden zal Autopoets-producten.nl u tijdig per e-mail op de hoogte stellen, en heeft u hierna de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, of een nieuwe termijn af te spreken. Bij ontbinding van de overeenkomst word de reeds gedane betaling van de order binnen 14 dagen retour gestort. De door Autopoets-producten.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Autopoets-producten.nl is gerechtigd bestellingen in gedeeltes aan u toe te laten komen. Leveringen en/of diensten kunnen zonder opgaaf van reden geweigerd worden.
 
Artikel 5. Afkoelingsperiode/Retourbeleid
Na ontvangst van het product heeft u een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. U dient dan binnen 14 dagen dit schriftelijk te melden. U ontvangt van Autopoets-producten.nl een retournummer. Zonder schriftelijk contact nemen we niets in ontvangst. Het product (in ongeopende originele verpakking, niet gebruikt, kompleet en onbeschadigd) dient u gefrankeerd per post aan ons terug te sturen, indien de producten in gebruik zijn genomen heeft Autopoets-producten.nl het recht om deze te weigeren. Uitgesloten van het recht op retour of omruil zijn; producten waarvan de verpakking geopend is of beschadigd zijn waardoor wederverkoop(als nieuw product ) niet meer mogelijk is. Betalingen gedaan aan Autopoets-producten.nl worden binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetaald.
 
Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
Indien dit niet het geval is dient u Autopoets-producten.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst op de hoogte te stellen. Indien een product gebreken vertoont zal de fabrikant/importeur bepalen of het product hersteld of vervangen wordt. Het oordeel van fabrikant/importeur is bindend. Autopoets-producten.nl is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de afhandeling van de garantie op of gebreken op producten door de fabrikanten/importeurs. Het risico tijdens transport van het door u bestelde product is voor Autopoets-producten.nl. Autopoets-producten.nl is niet aansprakelijk voor schade die door de consument  en/of derden wordt geleden, welke direct of indirect is veroorzaakt door het product zelf, behoudens de wettelijk niet uit te sluiten aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Autopoets-producten.nl is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van de goederen tengevolge waarvan de consument schade heeft geleden. Adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren goederen alsmede aanwijzingen tot het gebruik daarvan worden door Autopoets-producten.nl naar beste weten verstrekt. Autopoets-producten.nl aanvaardt voor de juistheid van haar adviezen, gegevens en gebruiksaanwijzingen geen enkele aansprakelijkheid.
 
Artikel 7. Garantie
Er wordt op de producten geen garantie gegeven door Autopoets-producten.nl.
Alle door Autopoets-producten.nl verkochte producten dienen gebruikt te worden volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
Eventuele garanties worden verleend door de officiële importeurs. Afgewezen garantieclaims door fabrikanten/importeurs kunnen niet op Autopoets-producten.nl verhaald worden.
 
 Artikel 8. Persoonsgegevens/Privacy
Autopoets-producten.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld. Autopoets-producten.nl zal uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden. 

Cookieverklaring:
Bij het gebruik van onze website kan door Autopoets-producten.nl en/of door derden informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan onze websites.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn bestanden of stukjes informatie die op uw computer kunnen worden opgeslagen (of op andere apparaten met internet-toegang, zoals een smartphone of tablet) wanneer u onze site bezoekt. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van de website waar de cookie vandaan komt, de 'levensduur' van de cookie (dat wil zeggen hoe lang de cookie op uw computer/toestel zal blijven) en een waarde, die meestal bestaat uit een willekeurig gegenereerd uniek nummer.
 
Waar gebruiken we cookies voor?
We gebruiken cookies om de site eenvoudiger in gebruik te maken en om onze producten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de snelheid van uw toekomstige activiteiten en sessies op onze websites te verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies om anonieme, geaggregeerde statistieken samen te stellen waarmee we inzicht kunnen krijgen in de manier waarop mensen gebruikmaken van onze website, zodat wij de structuur en inhoud van de site kunnen verbeteren. We kunnen klanten op basis van deze informatie niet persoonlijk identificeren.

Naast ‘eigen’ cookies kunnen er bij het bezoek van onze website cookies van derden worden geplaatst, zogenaamde ‘third party cookies’.

Artikel 9. Spaarpunten 

  • De spaarpuntenactie is gebaseerd op een puntensysteem, waarbij de spaarder punten ontvangt via de webshop. Voor iedere bestede 10 euro ontvangt de spaarder 1 punt.
  • De punten worden automatisch bijgeschreven op uw account na complete afronding van de order.
  • De spaarpunten via de webshop geven de spaarder recht op het inwisselen van de spaarpunten vanaf de eerst volgende besteding in de webshop.
  • De waarde per punt vertegenwoordigd € 0,50 euro. De spaarpunten zijn alléén geldig bij Autopoets-producten.nl en niet overdraagbaar.
  • Autopoets-producten.nl behoudt zich het recht voor om het spaarsysteem, de waarde van een spaarpunt, te wijzigen, verkleinen of vergroten.
  • In geen enkel geval zijn de gespaarde punten inleverbaar, opeisbaar in de kontanten. Uitbetaling zal ook in der halve niet plaatsvinden.
  • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de communicatie over een spaarpuntensysteem.
  • De spaarpunt is geldig voor alle producten, tenzij anders is aangegeven.
Artikel 10. Rechts- en domiciliekeuze
Op de rechtsverhouding tussen Autopoets-producten.nl en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Autopoets-producten.nl.
Autopoets-producten.nl is een handelsnaam van Pica Carcleaning & Detailing.